UNIVERSAL GESTIÓ

CAT / CAST / ENG / FR

S’aprova el Projecte de llei del text consolidat del Codi de Duana d’Andorra

S’aprova el Projecte de llei del text consolidat del Codi de Duana d’Andorra

El Projecte de llei del text consolidat del Codi de Duana, que integra tota la legislació vigent en matèria duanera, ha rebut el vist-i-plau del Govern, a proposta del ministre de Finances, Eric Jover. D’aquesta manera, es dona compliment a la disposició final onzena de la Llei 2/2020, del 27 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2020 i a l’article 116 del Reglament de Consell General.

El ministre ha recordat que el Codi de Duana estableix un marc legal per a totes les disposicions relatives a l’organització i el funcionament del cos duaner; drets i obligacions de les persones respecte a la reglamentació duanera; o els elements a partir dels quals s’apliquen els drets a la importació i les mesures pels intercanvis de mercaderies. També s’inclouen les disposicions per introduir les mercaderies al territori duaner nacional i els règims duaners, el deute duaner i del dret de recurs, així com les disposicions en matèria d’infraccions.

Així doncs, tenint present el fet que els principis establerts en la Llei del Codi de Duana són objecte de diferents desenvolupaments reglamentaris, amb l’elaboració del Projecte de llei es té la voluntat d’unificar totes les qüestions relatives a aquesta matèria. També s’incorporen en el mateix text totes les modificacions d’altres normatives que concerneixen l’àmbit duaner i que s’han fet en els darrers anys, i s’han actualitzat conceptes o lleis que han quedat derogades.

Les funcions de la Duana

L’acció de la Duana andorrana s’exerceix en tot el territori nacional i té tres missions principals: fiscal, protectora i econòmica.

  • La missió fiscal, la Duana reprèn el control i percepció dels drets i impostos sobre mercaderies. La Duana s’encarrega de la recaptació dels drets de duana, així com de la percepció dels impostos de fiscalitat interna, amb l’objectiu de prevenció i repressió del frau.
  • La missió econòmica consisteix en garantir el respecte dels compromisos internacionals, aplicar les disposicions de política comercial i controlar, facilitar i promoure els intercanvis internacionals.
  • La Duana contribueix en la protecció del consumidor, en la protecció de la sanitat pública, en la seguretat pública, la protecció del patrimoni, la lluita contra el frau i el tràfic internacionals.

L’organisme també ha d’afavorir el desenvolupament i la diversificació de l’economia nacional adaptant els seus procediments i donant fluïdesa als intercanvis tot i respectant els seus compromisos internacionals. Col·labora també amb altres Ministeris i departaments de l’Administració.

Font: Duana d’Andorra